Dịch vụ thành lập công ty hợp doanh

Dịch vụ thành lập công ty hợp doanh

Dịch vụ thành lập công ty hợp doanhTư vấn, hỗ trợ khách hàng sau thành lập công ty hợp danh

Tư vấn lập hồ sơ doanh nghiệp;
Tư vấn quản trị doanh nghiệp;
Tư vấn thủ tục mua hoá đơn, kế toán thuế;
Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan.

Khi thành lập công ty hợp danh, khách hàng phải chuẩn bị các giấy tờ và thông tin sau :
–  Bản sao giấy CMND của các thành viên góp vốn;
–  Tên Công ty hợp danh dự kiến thành lập;
–  Địa chỉ trụ sở chính cho Công ty hợp danh dự kiến thành lập;
–  Ngành nghề kinh doanh cho Công ty hợp danh dự kiến thành lập;
–  Người đại diện theo pháp luật của Công ty hợp danh dự kiến thành lập;
–  Vốn góp để thành lập công ty hợp danh, loại vốn góp;
–  Thành viên góp vốn, tỷ lệ góp vốn của các thành viên;