cách thành lập chi nhánh công ty tnhh

Tư vấn hỗ trợ mở chi nhánh công ty TNHH

Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH một thành viên bao gồm: Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu