thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Tư vấn hỗ trợ hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh

Hồ sơ bao gôm: -         Thông báo thành lập chi nhánh khác tỉnh (theo mẫu tại phụ lục thông tư số 14/2010/TT – BKH) -         Biên bản họp hội đồng quản trị