thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Tư vấn hỗ trợ thành lập chi nhánh công ty chuyên nghiệp

Tư vấn trình tự thực hiện thành lập chi nhánh Trình tự thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) Bước

Tư vấn hỗ trợ hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh

Hồ sơ bao gôm: -         Thông báo thành lập chi nhánh khác tỉnh (theo mẫu tại phụ lục thông tư số 14/2010/TT – BKH) -         Biên bản họp hội đồng quản trị

Tư vấn hỗ trợ mở chi nhánh công ty TNHH

Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH một thành viên bao gồm: Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu