Tư vấn hồ sơ thành lập công ty hợp doanh

Tư vấn hồ sơ thành lập công ty hợp doanh

Tư vấn hồ sơ thành lập công ty hợp doanhNếu bạn không chuyên nghiệp trong lĩnh vực thành lập công ty hợp danh, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như công sức để chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ thành lập công ty hợp danh nhiều lần theo yêu cầu của cơ quan cấp phép thành lập công ty hợp danh. Dịch vụ thành lập công ty hợp danh của chúng tôi sẽ giúp bạn.

Hồ sơ khi thành lập loại hình công ty hợp danh

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp(Theo mẫu) với loại hình  công ty hợp danh;
– Điều lệ công ty;
– Danh sách thành viên công ty hợp danh (theo mẫu);
– Giấy tờ kèm theo Danh sách thành viên công ty hợp danh, bao gồm các loại giấy tờ sau:
+ Bản sao của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên là cá nhân; hoặc
+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ công ty hoặc các tài liệu tương đương khác, bản sao của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên góp vốn là pháp nhân. Đối với thành viên góp vốn không phải là cá nhân mà là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu công ty kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định);
– Bản sao các chứng chỉ hành nghề của:
+ Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề; hoặc
+ Giám đốc (Tổng giám đốc) và ít nhất một cán bộ chuyên môn của công ty nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) và người khác phải có chứng chỉ hành nghề; hoặc
+ Hoặc ít nhất của một cán bộ chuyên môn của công ty nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề nhưng không yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.