Tư vấn hỗ trợ hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Tư vấn hỗ trợ hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Tư vấn hỗ trợ hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phầnHồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần gồm có:
Thông báo lập văn phòng đại diện theo mẫu. Nội dung Thông báo gồm:
– Mã số công ty;
– Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty;
– Tên văn phòng đại diện dự định thành lập;
– Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện;
– Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện;
– Thông tin đăng ký thuế;
– Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thành lập văn phòng đại diện;
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện.