Tư vấn hỗ trợ mở chi nhánh công ty TNHH

Tư vấn hỗ trợ mở chi nhánh công ty TNHH

Tư vấn hỗ trợ mở chi nhánh công ty TNHHHồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH một thành viên bao gồm:

Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);
Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (mẫu tham khảo);
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo)
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:

Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề.