Tư vấn hỗ trợ thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Tư vấn hỗ trợ thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Tư vấn hỗ trợ thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnhThủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

– Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

– Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 07 ngày làm việc.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.