Tư vấn thành lập công ty TNHH

Tư vấn thành lập công ty TNHH

Tư vấn thành lập công ty TNHHHồ sơ đăng ký mở công ty TNHH

Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên ;
Bản dự thảo điều lệ công ty ( yêu cầu có đầy đủ chữ ký của các thành viên sáng lập công ty TNHH ) ;
Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên sáng lập hoặc người đại diện theo pháp luật ( quy định tại Nghị định 43 ) ;
Bản danh sách người đại diện, thành viên công ty theo đúng thủ tục mở công ty trách nhiệm hữu hạn
Giấy xác nhận vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề ( đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện );

Điều kiện thành lập công ty TNHH

Để được nhận giấy phép đăng ký thành lập công ty TNHH, chủ doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện như:

Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn;
Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty để hoàn thành thủ tục mở công ty tnhh

Để công ty đi vào hoạt động, bước đầu tiên bạn cần làm đó là tiến hành đăng ký thủ tục thành lập công ty TNHH.   Bởi đây là một trong những điều cần thiết chủ doanh nghiệp hợp pháp hóa về mặt giấy tờ và được pháp luật công nhận.  Tuy nhiên, hiện nay luật doanh nghiệp luôn được sửa đổi và bổ sung, điều này luôn làm khó với các doanh nghiệp.